Gmina krzywcza

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Krzywcza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina KrzywczaGmina Krzywcza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej „Moja okolica”.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29 r.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-02-15 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15 r.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak synchronizacji (dźwięk i obraz) w nagraniach wideo (staramy się na bieżąco w umieszczanych multimediach zapewnić synchronizację dźwięku z obrazem)
  • niektóre dokumenty nie są dostępne cyfrowo, w wyniku nie stosowania odpowiednich odstępów w tekście
  • nieprawidłowa kolejność fokusu
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Aplikacja mobilna „Moja okolica” jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny P.W. PROJEKT Wojciech Łoś, Audyty-Projektowanie-Analizy, ul. Orzeszkowej 5/6, Zamość.

5. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Joanna Darażj.daraz@krzywcza.pl, tel. 16 672 74 30 lub 16 671 14 86 w. 26. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składać żądania zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36

  • Do budynku prowadzi jedno wejście poprzedzone schodami stałymi (brak windy i podjazdu).
  • Budynek jest dwupiętrowy. Dojście do poszczególnych pięter jest możliwe wyłącznie schodami. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy zlokalizowany jest parking. Brak wydzielonych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

10. Aplikacje mobilne

Gmina Krzywcza udostępnia aplikację mobilną pn. „Moja okolica” w wersji dla systemu Android i IOS.Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.

Skip to content